Trafikstyrelsen har sendt en miljøvurdering af Lynetteholms projektændringer i offentlig høring

I forbindelse med anlægsarbejdet ved Lynetteholm skal opgravet havbundsmateriale fremover nyttiggøres

lynetteholm havbundsmateriale lynetteholmen 31.03.2023
Lynetteholm sponsoreret:
annonce

✔️ Selvrensende Blender
✔️ Trådløs - tag den med på farten/picnic/stranden
✔️ 7 forskellige farver

Læs mere

I forbindelse med arbejdet på Lynetteholm vil opgravet havbundsmateriale blive genanvendt indenfor Lynetteholms område i stedet for at blive smidt ud i Køge Bugt. Desuden vil den nordlige del af projektet blive bygget som en stendæmning i stedet for en stålspunsvæg. Trafikstyrelsen har sendt en supplerende miljøkonsekvensrapport om disse to ændringer til offentlig høring.

Lynetteholm

By og Havn

Lynetteholm blev vurderet miljømæssigt som halvø og stormflodssikring før Folketinget vedtog Lynetteholms anlægslov i juni 2021. Efterfølgende besluttede partierne bag projektet to ændringer, hvis påvirkning på miljøet nu er sendt til offentlig høring via en såkaldt supplerende miljøkonsekvensrapport.

Miljøkonsekvensrapporten vurderer, at de to projektændringer ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet eller overskride grænserne. I flere henseender er der tale om en lille, men positiv forbedring af miljøet sammenlignet med den oprindelige plan for Lynetteholm.

Miljørådgiverne fra By & Havn og Rambøll har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten, som er det første skridt mod at realisere de politisk aftalte projektændringer. Det fortæller havnebygmester og anlægschef Hans Vasehus fra By & Havn.

Som med andre store projekter er det naturligt, at der undervejs kan komme projektændringer. De her projektændringer er af en sådan størrelse, at de har krævet en supplerende miljøvurdering, og det er glædeligt, at ændringerne på flere parametre vurderes at have en positiv konsekvens for miljøet.
- Havnebygmester og Anlægschef, Hans Vasehus, by & havn.

Støj fra spunsning af en ca. 900 meter lang stålspunsvæg vil blive erstattet af opbygning af en stendæmning. Dette vil mindske forstyrrelsen af marine pattedyr og give en mindre bølgepåvirkning i Kronløbet i Københavns Havn, hvilket forbedrer sejladsforholdene for havnens brugere, særligt de mindre fartøjer.

Opgravet havbundsmateriale fra Lynetteholm vil fremover blive nyttiggjort indenfor Lynetteholms perimeter i stedet for klappes ud for Køge Bugt. Dette vil mindske påvirkningen af vandkvaliteten i det område. Omvendt vil udledning af næringsstoffer til havet øges i den nordlige del af Øresund, da havbundsmaterialet skal indbygges i Lynetteholm. Det er dog et lovkrav, at udledningen skal udlignes ved kompenserende tiltag.

Rapportens beregninger viser, at de to projektændringer samlet set giver en marginal mindre CO2-udledning sammenlignet med det oprindelige projekt. Det skal ses i lyset af, at den indirekte udledning af emissioner til produktion af stål bortfalder, fordi der ikke længere skal bygges en spunsvæg. I forhold til ressourceforbruget vurderes projektændringerne samlet set positive, da man vil bruge mindre stål og marint sand.

Havbundsmateriale fra anlægsarbejdet vil blive brugt som fyldmateriale inden for stendæmningerne i Lynetteholms Fase 1.